Aug 18 – 19, 2016
Spallation Neutron Source
US/Eastern timezone